Single Project

"Строй Корект 2003" ЕООД строи промишлени сгради, административни сгради и бизнесцентрове.

Фирмата разполага с висококвалифициран инженернотехнически персонал и специализирани бригади за изпълнение на своята дейност.

Основни положения, заложени във фирмената политика, са:

  1. Коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР.
  2. Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи.
  3. Стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСМР и БДС.
  4. Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци.
  5. Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към ИНВЕСТИТОРИТЕ, без да се делят обектите на малки и големи.
  6. Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнението на СМР.
  7. Поддържането и постоянното обновяване на базата на фирмата от лека, средна и тежка механизация.

Тук може да видите снимки на изпълнени от нас ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ и БИЗНЕСЦЕНТРОВЕ